ინფორმაცია აგროქიმიკატებისა და პესტიციდების შესახებ

პესტიციდების, აგროქიმიკატების სარეგისტრაციო გამოცდების, ექსპერტიზისა და რეგისტრაციის დებულება


სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო ატარებს პესტიციდების რეგისტრაციას შემდეგი პრინციპებით:

1. აღიარების რეჟიმში, სარეგისტრაციო ორგანოს მიერ დოსიეს შემოწმების საფუძველზე - თუ წარდგენილია დამადასტურებელი  დოკუმენტაცია ევროკავშირის ქვეყნებში (საქართველოს მსგავს კლიმატურ ზონაშიბულგარეთიუნგრეთირუმინეთისლოვაკეთისლოვენია, ხორვატიაპესტიციდის რეგისტრაციის შესახებ იმავე კულტურებზე და მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ, რომელსაც ითხოვს განაცხადში რეგისტრანტი;

2. სარეგისტრაციო ორგანოს მიერ დოსიეს შემოწმების და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების მიერ ჩატარებული  დოკუმენტური ექსპერტიზის საფუძველზე - თუ წარდგენილია დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ევროკავშირის ქვეყნებში და OECD-ის სახელმწიფოებში პესტიციდის რეგისტრაციის შესახებ;

3. სარეგისტრაციო ორგანოს მიერ დოსიეს შემოწმების და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების მიერ ჩატარებული  დოკუმენტური ექსპერტიზისა და სარეგისტრაციო მინდვრის გამოცდების საფუძველზე - თუ წარდგენილია  დოკუმენტაცია  იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ევროკავშირის ქვეყნებსა და OECD-ის სახელწიფოებს.

პესტიციდის რეგისტრაციაზე განცხადებაში რეგისტრანტმა უნდა მიუთითოს რეგისტრაციის სასურველი ვადა და წარადგინოს შესაბამისი მომსახურების საფასურის გადახდის ქვითარი.

განაცხადის განხილვა ტარდება:

 •   600 ლარის გადახდისას -2 თვეში
 •   1600 ლარის გადახდისას -1 თვეში
 •   2200 ლარის გადახდისას - 2 კვირაში.

სურსათის ეროვნულ სააგენტოში ექსპერტიზის დასკვნებისა და გამოცდის ანგარიშის შემოსვლიდან პესტიციდი გატარდება რეგისტრაციაში და გაიცემა სარეგისტრაციო მოწმობა:

 •  ერთ თვეში - 600 ლარის გადახდის შემთხვევაში
 •  2 კვირაში - 1600ლარის გადახდის შემთხვევაში
 •  1 კვირაში - 2200 ლარის გადახდის შემთხვევაში.

პესტიციდების რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია

ENG

RUS


აგროქიმიკატი რეგისტრირდება შემდეგი პრინციპით:

 1. სარეგისტრაციო ორგანოს მიერ სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის შემოწმების საფუძველზე:
 • აგროქიმიკატი, რომელიც დაშვებულია თავისუფალ მიმოქცევაში  ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ( EC სასუქი)
 • აგროქიმიკატი, რომელიც რეგისტრირებულია ევროკავშირის (EU) და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) წევრ სახელმწიფოებში
 • აგროქიმიკატის ხელახალი რეგისტრაცია
 • ტორფი და ტორფიანი სასუქები.

       2.  სარეგისტრაციო ორგანოს მიერ სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის  შემოწმების (საექსპერტო დასკვნისა   და სარეგისტრაციო  გამოცდების შედეგების ანალიზის  საფუძველზე:

 • აგროქიმიკატი, რომელიც რეგისტრირებულია იმ  ქვეყნებში, რომლებიც არ განეკუთვნება ევროკავშირის (EU) და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) წევრ სახელმწიფოებს
 • ადგილობრივი წარმოების აგროქიმიკატი.

 


აგროქიმიკატების რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია

ENG

RUS


 

 1. სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის განხილვა  და რეგისტრაციაში გატარება:
 • 2 თვე- 300 ლარი
 • 1 თვე- 1000 ლარი
 • 2 კვირა- 1400 ლარი

       2. სარეგისტრაციო განაცხადის განხილვა აგროქიმიკატისა, რომელსაც ტარაზე გააჩნია მარკირება "EC  სასუქები" და რეგისტრაციაში გატარება

                    2 თვე - 300 ლარი

                    I თვე - 900 ლარი

                   2 კვირა - 1300 ლარი

                   1 კვირა - 2000 ლარი

       3. საექსპერტო დასკვნისა  და  სარეგისტრაციო გამოცდების შედეგების ანალიზი და რეგისტრაციაში გატარება:

                   1 თვე - 500 ლარი

                  2 კვირა - 1000 ლარი

                  1 კვირა - 1500 ლარ

         4. რეგისტრირებული პესტიციდის და აგროქიმიკატის  დამადასტურებელ დოკუმენტაციაში ცვლილებების შეტანა

 

 • 20 სამუშაო დღე - 50 ლარი
 • 10 სამუშაო დღე - 100 ლარი
 • 5 სამუშაო დღე - 200 ლარი.

 

პესტიციდებისა  და აგროქიმიკატების რეგისტრაციის მომსახურების საფასურის გადახდა  შესაძლებელია ნებისმიერ ბანკში  ხაზინის ერთიან ანგარიშზე:

 • მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
 • მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში
 • ბანკის კოდი/SWIFT code: TRESGE22
 • მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 707507094

უცხოურ ვალუტაში ჩარიცხვის რეკვიზიტები:

 

 • Intermediary:
  FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, USA (USD)
  SWIFT CODE: FRNYUS33
  ACC: 021087992 GEORG
  Beneficiary's bank:
  NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
  SWIFT CODE: BNLNGE22
  Beneficiary: LEPL National Food Agency
  IBAN: GE65NB0331100001150207

 • Intermediary:
  DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE FRANKFURT AM MAIN, DE (EUR)
  SWIFT CODE: MARKDEFF
  ACC: 5040040060
  Beneficiary's bank:
  NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
  SWIFT CODE: BNLNGE22
  Beneficiary: LEPL National Food Agency
  IBAN: GE65NB0331100001150207

 • Intermediary:
  Deutsche Bank AG, London (GBP)
  SWIFT: DEUT GB 2L
  Account Number: 84003836530000GBP000LDN
  Beneficiary's bank:
  NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
  SWIFT CODE: BNLNGE22
  Beneficiary: LEPL National Food Agency
  IBAN: GE65NB0331100001150207

 • Intermediary:
  UBS AG, ZURICH CH (CHF)
  SWIFT CODE:UBSWCHZH80A
  ACCOUNT NUMBER:02300000069276050000
  Beneficiary's bank: NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
  SWIFT: BNLNGE22
  Beneficiary: LEPL National Food Agency
  ACCOUNT NUMBER: GE65 NB03 3110 0001 1502 07

     

 


საქართველოში 2014-2019 წ.წ.რეგისტრირებული პესტიციდების ჩამონათვალი (ქართულ და ინგლისურ ენაზე)'


საქართველოში 2014-2019 წ.წ. რეგისტრირებული აგროქიმიკატების ჩამონათვალი

ENG


 კატალოგები - აგროქიმიკატი

კატალოგები - პესტიციდები

დანართი