ყველაფერი ვეტერინარული პრეპარატების შესახებ

სსიპ-სურსათის ეროვნული სააგენტო ახორციელებს საქართველოში წარმოებული და იმპორტირებული ვეტერინარული დანიშნულების პრეპარატების (საშუალებების) სახელმწიფო რეგისტრაციას, ხელახალ რეგისტრაციას ან რეგისტრაციის გაუქმებასა და ხარისხის/უსაფრთხოების კონტროლს.

ვეტერინარული დანიშნულების პრეპარატების რეგისტრაცია ხორციელდება 2 რეჟიმით: ეროვნული და აღიარებითი რეჟიმით.


საქართველოში რეგისტრირებული ვეტპრეპარატების ნუსხა (Geo - Eng) 


ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაციისას, რეგისტრაციის მაძიებელმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია


აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრაციისას რეგისტრაციის მაძიებელმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები


განცხადების ფორმა 


განაცხადი (სააპლიკაციო ფორმა GEO)

განაცხადი (სააპლიკაციო ფორმა ENG)


მომსახურების ვადები და ღირებულება

 

N

მომსახურების

სახე

მომსახურების

ვადა

მომსახურების საფასური

(დღგ-ის ჩათვლით)

1

ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაცია

3 თვე

2 თვე

1000 ლარი

1300 ლარი

2

ეროვნული რეჟიმით ხელახალი რეგისტრაცია

20 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

700 ლარი

1000 ლარი

1300 ლარი

1500 ლარი

3

ეროვნული რეჟიმით რეგისტრირებული ვეტერინარული პრეპარატის  I რიგის ცვლილების რეგისტრაცია

20 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

25 ლარი

50 ლარი

75 ლარი

4

ეროვნული რეჟიმით რეგისტრირებული ვეტერინარული პრეპარატის სარეგისტრაციო დოკუმენტებში II რიგის ცვლილებების რეგისტრაცია

3 თვე

2 თვე

200 ლარი

300 ლარი

5

აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრაცია

10 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

500 ლარი

700 ლარი

6

აღიარებითი რეჟიმით ხელახალი რეგისტრაცია

5 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

300 ლარი

400 ლარი

7

აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრირებული ვეტერინარული პრეპარატის ცვლილების რეგისტრაცია

5 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

50 ლარი

75 ლარი

 სარეგისტრაციო მოსაკრებლის გადახდა შესაძლებელია ნებისმიერ ბანკში შემდეგ რეკვიზიტებზე:


მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკის კოდი/SWIFT code: TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 707507092

 

უცხოურ ვალუტაში ჩარიცხვის რეკვიზიტები:

Intermediary:
FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, USA (USD)
SWIFT CODE: FRNYUS33
ACC: 021087992 GEORG
Beneficiary's bank:
NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE: BNLNGE22
Beneficiary: LEPL National Food Agency
IBAN: GE65NB0331100001150207


Intermediary:
DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE FRANKFURT AM MAIN, DE (EUR)
SWIFT CODE: MARKDEFF
ACC: 5040040060
Beneficiary's bank:
NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE: BNLNGE22
Beneficiary: LEPL National Food Agency
IBAN: GE65NB0331100001150207


Intermediary:
Deutsche Bank AG, London (GBP)
SWIFT: DEUT GB 2L
Account Number: 84003836530000GBP000LDN
Beneficiary's bank:/uploads/other/5/5782.xls
NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE: BNLNGE22
Beneficiary: LEPL National Food Agency
IBAN: GE65NB0331100001150207


Intermediary:
UBS AG, ZURICH CH (CHF)
SWIFT CODE:UBSWCHZH80A
ACCOUNT NUMBER:02300000069276050000
Beneficiary's bank: NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT: BNLNGE22
Beneficiary: LEPL National Food Agency
ACCOUNT NUMBER: GE65 NB03 3110 0001 1502 07